C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Ver. voor Analytische Psychologie

Vereniging

De groeiende belangstelling in ons land voor de psychiater en dieptepsycholoog C.G. Jung (1875 - 1961) heeft in 1983 geleid tot het oprichten van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie. Sinds 2005 luidt de naam van de vereniging: C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.

 

Doel van de vereniging is het bevorderen en toepasbaar maken van Jungs analytische psychologie binnen diverse wetenschapsgebieden. De nadruk ligt daarbij op voorlichting over, onderzoek en de kritische bestudering van Jungs werken. In haar activiteiten richt de vereniging zich in eerste instantie tot hen die een academische of vergelijkbare studie hebben voltooid. Een van de doelstellingen is ook het aangaan en bevorderen van contacten met organisaties in Nederland en in het buitenland, die zich bezig houden met de psychologie van C.G. Jung. De analytische psychologie is meer dan een school te midden van de vele scholen die de psychologie kent. Zij heeft vele raakvlakken met andere disciplines, niet alleen met geesteswetenschappen als filosofie, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap en theologie, maar ook met natuurwetenschappen als quantum fysica en zelfs met de wiskunde. Dit interdisciplinaire karakter maakt het de vereniging mogelijk, haar doelstellingen te verwezenlijken in een voortdurende dialoog met vertegenwoordigers van deze wetenschappen.

 

Studiedagen
Per jaar worden twee studiedagen georganiseerd, waarop leden van de vereniging en specialisten uit binnen- en buitenland verslag uitbrengen over hun werk. Samenvattingen hiervan komen in het verenigingsbulletin, dat driemaal per jaar verschijnt. Daarnaast publiceert de vereniging een jaarboek, waarin een aantal lezingen en onderzoeksverslagen worden gepubliceerd.

 

Algemene ledenvergadering
In het eerste kwartaal van het jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, gevolgd door één of twee lezingen, die ook door niet-leden kunnen worden bijgewoond. Er is steeds ruimschoots tijd voor informeel contact.

 

Regionale studiegroepen
Los van deze landelijke activiteiten zijn regionale studiegroepen actief. Er zijn er op dit moment zes: de studiegroepen Noord, Zuid, Drenthe, Midden Nederland, Amsterdam en Den Haag. Niet-leden zijn als introducé altijd welkom op de bijeenkomsten om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging.

 

Bibliotheek

Samen met de NAAP (Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie) ondersteunt de C.G. Jung Vereniging Nederland - IVAP sinds 2003 de C.G. Jung Bibliotheek te Naarden. De bibliotheek is Nederland's compleetste collectie van boeken en tijdschriften op het gebied van Analytische Psychologie. De bibliotheek bevat de standaardwerken van Jung in verschillende talen, bijzondere en historische publicaties uit Jung's tijd in Zürich en de archieven van bekende Jungianen in Nederland. De bibliotheek bevat ook een mooie verzameling publicaties op het grensvlak van psychologie en religie, mythologie, mystiek en alchemie. Er is een brede collectie psychoanalytische literatuur met werken van Freud, Bion, Winnicott, Adler en vele andere analytici. Meer informatie vindt u op de website van de Bibliotheek.

 

Lidmaatschap

De Vereniging kent op dit moment bijna 200 leden. Het lidmaatschap kost € 69,- per jaar. Voor studenten is er een gereduceerd tarief, € 40,- , en voor echtparen is dat gezamenlijk € 89,-. Reductie is mogelijk op verzoek, bijvoorbeeld wanneer men van een uitkering of op bijstandsniveau moet leven. Ook bestaat de mogelijkheid om donateur te worden. Als lid/donateur krijgt u korting op studiedagen en op het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering. U ontvangt jaarlijks het Jaarboek van de IVAP, en driemaal per jaar het Verenigingsbulletin. Ook kunt u deelnemen aan een werkgroep in uw regio en gebruik maken van de C.G. Jung Bibliotheek. Indien uw lidmaatschap na de zomer begint krijgt u reductie op de contributie. Donateurs hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Zie voor de toelatingscriteria en de rechten en plichten behorend bij het lidmaatschap of donateurschap de Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, onderaan deze pagina. Het bestuur is door de leden gemachtigd om uw aanvraag tot het lidmaatschap te aanvaarden, ook als u niet aan de formele eisen zou voldoen.


Zodra uw aanvraag door het bestuur is bevestigd, vragen wij u om de contributie over te maken. De ontvangst daarvan is de aanvang van uw lidmaatschap. U ontvangt dan de producten van het lidmaatschap (bulletin, jaarboek) afhankelijk van het moment van aanmelding in het jaar.

 

Het Jaarboek van de vereniging ontvangen leden gratis (één per jaar, ook voor partnerlidmaatschappen). Extra exemplaren, voor zover voorradig, kunnen worden besteld: € 14,- per exemplaar voor leden, € 16,- voor niet-leden (inclusief kosten verzending). Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL82 TRIO 0391 0597 85 t.n.v. I.V.A.P.

 

Op de pagina Downloads kunt u een tweetal essays vinden over de geschiedenis van de Vereniging.

 

De statuten van de Vereniging:

Het huishoudelijk reglement van de Vereniging: